płyta warstwowa - aprobata techniczna

Aprobata techniczna ITB dla płyty

Atest Instytutu Techniki Budowlanej informuje o przydatności płyt warstwowych jako okładziny na budowlach przemysłowych, biurowych, a także mieszkaniach. Dokumenty aprobujące wydawane są  przez uprawnioną i notyfikowaną jednostkę badawczą dla danej dziedziny.

Atest ITB mówi, że konkretny wyrób budowlany, w tym przypadku płyta obornicka, została poddana przewidzianym w normach procedurom badawczym, podczas których określono zakres przydatności płyt warstwowych i przypisano potwierdzone badaniami charakterystyczne wartości.

Dokument aprobujący ITB

Dokument aprobujący ITB zawiera informacje o:

  •     rodzajach płyty obornickiej uwzględniając możliwe jej wymiary modularne, a także dozwolone dla niej tolerancje wymiarów (długość, grubość i szerokość – rzadziej ze względu, że w większości przypadków linie produkcyjne posiadają określoną szerokość bez możliwości modyfikacji)
  •     przeznaczeniu produktu, warunkach i zakresie stosowania
  •     gatunkach materiałów, z których wykonany jest produkt (aprobata jest wydawana dla poszczególnych rodzajów materiału składających się na produkt)
  •     systemie łączenia i mocowania płyt, a dla poszczególnych systemów także metody uszczelniania złączy
  •     parametrach fizykochemicznych: klasyfikacja ogniowa – odporności na ogień płyty obornickiej, wytrzymałość mechaniczna, odporność korozyjna, dopuszczalne ugięcia, dopuszczalne wady fizyczne.
  •     charakterystycznych wartościach płyt warstwowych, które wykorzystywane są do obliczeń w projekcie technicznym budowli (dopuszczalne wartości odchyleń parametrów wymiarowych i jakościowych, które można uwzględniać w obliczeniach projektowych, np. tolerancje parametrów akustycznych)

Pełen dokument aprobujący wyrób zawiera informacje o pakowaniu, warunkach składowania oraz transporcie. Przytoczone są metody badawcze, według których przeprowadzono ocenę zgodności wyrobu. Wyszczególniony jest także wykaz dokumentów badawczych: sprawozdania z badań, opinie specjalistów, oceny klasyfikacyjne. Dokument posiada datę ważności aprobaty, po której trzeba wystąpić o ponowienie tzw. własny termin ważności.

Uzupełnienie dokumentacji

Uzupełnieniem dokumentacji aprobaty ITB są załączniki, które ułatwiają rozeznanie się w możliwościach projektowych z użyciem płyt warstwowych. Dla płyty warstwowej dachowej podane są wartości maksymalnych obciążeń dla strefy śniegowej oraz maksymalne rozpiętości przęseł.

Tablice zawierają także wyliczenia obciążeń względem danego koloru. Jak wiadomo barwa powłoki określa absorbcję termiczną i wpływa na zmiany charakterystyk płyty obornickiej.