Konstrukcje stalowe producenta płyt warstwowych REMO

Prawne uwarunkowania projektowe dla systemów z płyt warstwowych

Płyty warstwowe należy montować według wytycznych z projektu technicznego, który spełnia wymagania przepisów prawa budowlanego,  polskich norm, oraz zapisów dokumentów aprobujących dopuszczających do zastosowania płyt warstwowych w budownictwie do czego odwołuje § 44 w dziale III „Budynki i pomieszczenia” Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.

Warunki zabudowy – hale stalowe

Warto zwrócić uwagę na warunki zabudowy i zagospodarowania terenu zawartą w przepisach ogólnych i administracyjnych, które są podstawą do wszelkich działań inwestorskich. Obecnie szeroko rozwinięte technologie produkcji płyt warstwowych zapewniają maksymalną integrację z już istniejącymi budynkami.

Oczywiste jest zabezpieczenie obiektu w instalację odgromową (a więc pośrednio połaci dachowej) zwraca na to uwagę zapis § 53 ust. 2. Ważne są też zapisy § 203-206 (dział V: „Bezpieczeństwo konstrukcji”). Projekt musi być skoordynowany z przyjętą klasą odporności ogniowej (dział VI: „Bezpieczeństwo pożarowe”). To zagadnienie w szczegółach tabelarycznie precyzuje § 216 (rozdział 2: „Odporność pożarowa budynków”).

Odpowiedni montaż płyt warstwowych

Z właściwości fizycznych płyt warstwowych jednoznacznie wynika, że odpowiednio dobrane i zamontowane płyty warstwowe czynią zadość wymaganiom określonym przepisami z działów IX („Ochrona przed hałasem i drganiami”) oraz X („Oszczędność energii i izolacyjność cieplna” oraz załącznik nr 2 – wielkości tabelaryczne wartości współczynnika przenikania ciepła dla stropodachów), a także VIII („Higiena i zdrowie”, rozdział 1: „Wymagania ogólne”- § 309) oraz uwzględniają dyspozycje z przepisów nakazujących ochronę budynku przed zawilgoceniem i korozją biologiczną (§ 319 i 322 ust.