utylizacja azbestu

Firma REMO zajmuje się demontażem oraz utylizacją azbestu.  W związku z dużą szkodliwością tego materiału, wszystkie prace wykonywane są ściśle z obowiązującymi wymogami prawnymi.

Nasza oferta obejmuje:

 •     demontaż płyt azbestowo-cementowych
 •     usuwanie innych materiałów azbestowych
 •     wykonywane demontażu na mokro wraz z usuwaniem pyłu azbestowego
 •     załadunek oraz zabezpieczenie i przygotowanie odpadów azbestowych do transportu
 •     transport azbestu
 •     utylizację odpadów azbestowych
 •     opracowywanie pełnej dokumentacji technicznej.

Gwarantujemy bezpieczeństwo oraz wysoką jakość prac, poprzez:

 •     Wykorzystywanie specjalistycznego sprzętu
 •     Nadzór nad robotami
 •     Przeszkoloną oraz wykwalifikowaną kadrę pracowniczą
 •     Używanie specjalnych  środków ochrony osobistej
 •     Wykorzystanie pojazdów przystosowanych do przewozu materiałów niebezpiecznych
 •     Odpowiednie oznakowanie usuwanych odpadów azbestowych
 •     Selektywne deponowanie odpadów na składowiskach
 •     Sporządzanie pełnej dokumentacji po wykonawczej